ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSTANŢA

•  PRIMĂRIA  BĂRĂGANU  •

● Str.Petre Martinescu nr.185, Bărăganu ● COD 907181●

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 284 / 03.02.2016

A N U N Ţ

Primăria Comunei Bărăganu, judeţul Constanţa, strada Petre Martinescu nr. 185 organizează concurs/examen de recrutare in vederea ocupării a 5 (cinci) funcţii contractuale de execuţie vacante, conform Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin Hotărarea de Guvern nr. 1027/2014.

Denumirea funcţilor contractuale de execuţie vacante pentru care se organizează concurs/examen de recrutare şi numărul de posturi scoase la concurs pentru fiecare funcţie este:

- 1 post de muncitor calificat I electrician - cor 741 307 - pozitia nr. 8 in statul de funcţii, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului Administrativ, Întreţinere şi Reparaţii al Primăriei Comunei Bărăganu;

- 1 post de muncitor calificat I mecanic utilaj - COR 723 302 poziţia nr. 9 in statul de funcţii, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului Administrativ, Întreţinere şi Reparaţii al Primăriei Comunei Bărăganu;

- 1 post de îngrijitor (femeie de serviciu) - COR 911 201  poziţia nr. 11 in statul de funcţii, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului Administrativ, Întreţinere şi Reparaţii al Primăriei Comunei Bărăganu;

- 1 post paznic  - COR 962 907  poziţia nr. 12 in statul de funcţii, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului Administrativ, Întreţinere şi Reparaţii al Primăriei Comunei Bărăganu;

- 1 post custode camin cultural  - COR 343 523  poziţia nr. 33 in statul de funcţii, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului Cultură al Primăriei Comunei Bărăganu;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Bărăganu, str. Petre Martinescu nr. 185, în data de 26.02.2016 ora 900 proba scrisa / proba practica şi ora 1530 – interviul, după următorul calendar:

- 08.02.2016 – 19.02.2016 – depunerea dosarelor de concurs;

- 22.02.2016 – selecţia şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs;

- 26.02.2016 – ora 900 proba scrisă pentru postul de custode cămin cultural şi paznic, respectiv proba practică pentru toate celelalte posturi şi afişarea rezultatelor;

- 26.02.2016 – între orele 1230 – 1330 depunerea contestatiilor probei scrise;

- 26.02.2016 – între orele 1330 - 1500 soluţionarea şi afişarea rezultatelor contestatiilor;

- 26.02.2016 – ora 1530 susţinerea şi afişarea rezultatelor interviului;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretarul Comunei Bărăganu până la data de 19.02.2016 ora 1600.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

   d) carnetul de muncă până la data de 31.12.2010, raportul per salariat din Registrul REVISAL  sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, în copie;

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    g) curriculum vitae;

 Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

b) Pentru ocuparea celor 3(trei) funcţii contractuale vacante de execuţie,

candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii generale şi specifice:

Condiţii generale - stabilite conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin Hotărarea de Guvern nr. 1027/2014:

1) are cetăţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinand Spaţiului Economic European şi domiciliul in Romania;

2) cunoaşte limba romană, scris şi vorbit;

3) are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice stabilite conform art. 4  alin. (1) al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin Hotărarea de Guvern nr. 1027/2014.

-        Muncitor Calificat – Electrician I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii / generale / şcoală profesională;

- document care atestă calificarea de electrician;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an în revizii şi reparaţii în instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune.

Concursul consta in trei etape succesive :

- Selectie dosare de inscriere;

- Proba practica eliminatorie ;

- Interviu.

-        Muncitor Calificat – Mecanic Utilaj I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii / generale / şcoală profesională cu profil mecanic, maşini şi utilaje;

- experienţă în utilizarea buldoexcavatorului;

-permis de conducere – categoria Tr.

disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;

-disponibilitate de lucru sub presiunea timpului şi in condiţii de stres;

-disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

Concursul consta in trei etape succesive :

- Selectie dosare de inscriere;

- Proba practica eliminatorie ;

- Interviu.

-        Îngrijitor (Femeie de Serviciu) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii / generale

-disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;

-disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

Concursul consta in trei etape succesive :

- Selectie dosare de inscriere;

- Proba practica eliminatorie ;

- Interviu.

-        paznic -  post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii / generale

-disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;

-disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC

studii (G ; M) post unic –functie contractuala de executie

 

1. Legea nr. 333 / 2003, privind paza bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.  Lege nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca;

3. Hotararea nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003   333 10 201   0 18>Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

-         

-        Custode Camin Cultural - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii

-abilitaţi de comunicare şi de integrare in echipa;

-disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;

-disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de custode camin cultural:

 

  1. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  2. O.U.G. nr. 189 / 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
  3. O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor cultural;
  4. O. nr. 2193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
  5. O. nr. 471 / 1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 0800 – 1600 de la secretarul Comunei Bărăganu, Jud. Constanţa sau la telefon: 0241 / 859 252. 

 

 

 

 

PRIMAR:

 

NEAGUE TITU

 

 

Formular de înscriere: Editare(doc)

Data apariţiei: 04 FEBRUARIE 2016
 
Cu mii de multumiri,

 

                                          Secretar: Mihaela Manaila