ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSTANŢA

 

 

                             •  PRIMĂRIA  BĂRĂGANU  •                   

● Str.Petre Martinescu nr.185, Bărăganu ● COD 907181●

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Download document aici

          Consiliul local al comunei Bărăganu întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.11.2013;

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strassburg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

In temeiul următoarelor prevederi legale:

-        Art. 20 şi 30 din Legea nr.           273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-        Art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-        titlul IX – Impozite si taxe locale – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        titlul IX – Impozite si taxe locale – din Hotararea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Hotararea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei  de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Hotărârea Guvernului nr. 1309 / 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

 Ţinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2014 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014 dupa cum urmeaza:

ANEXA NR. 1:impozitul pe cladiri pentru persoane fizice;

ANEXA  NR.  2:impozitul pe cladiri pentru persoane juridice;

ANEXA NR. 3:impozitul pe teren pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice;

ANEXA NR. 4:  taxa asupra mijloacelor de transport pentru contribuabilii persoane fizice şi pentru persoane juridice;

ANEXA NR. 5: taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate de compartimentul  urbanism;

ANEXA NR. 6:taxe pentru unităţile comerciale amplasate pe raza com. Bărăganu şi pentru eliberarea certificatului de producător.

ANEXA NR. 7:  taxe pentru activitatea de stare civila;

ANEXA NR. 8:taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

ANEXA NR. 9:taxe pentru activitatile desfasurate de catre Compartimentele din cadrul Primariei Com. Bărăganu

ANEXA NR. 10:impozitul pe spectacole.

ANEXA NR. 11: Regulament privind adoptarea taxelor speciale.

Art. 2:Terenurile amplasate în extravilanul comunei Bărăganu se încadrează în zona C.

Art. 3:  Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleaza.

Art. 4:Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage dupa sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in actele normative in vigoare.

Art. 5:Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2014.

Art. 6:(1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Constanta in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.

            (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _______ voturi pentru din totalul de ________ consilieri prezenţi la şedinţă, _______impotriva, _______abtineri.

                          BĂRĂGANU – 21.11.2013

NR. 46

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

 

Avizat conform articolului 117

     litera „a” din L. 215/2001

                                                                      SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXA NR. 1 LA

                                                                                                                                                              H.C.L. nr. 46/21.11.2013

 

 

I.                 IMPOZIT  PE  CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

 

Valorile impozabile

pe metru patrat de suprafata construita

desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor  fizice*

 Art. 251 alin. (3)

 

Valoare  impozabila

- lei/m 2

Cu instalatii de

apa,canalizare,

electrice si

incalzire(conditii

cumulative**)

Fara instalatii de a

apa,canalizare,

electricitate sau

incalzire

1. Cladiri cu

pereti sau cadre

din beton armat,

din caramida arsa

piatra naturala,

sau alte materiale

asemanatoare

 

 

935

 

 

555

2. Cladiri cu

pereti din lemn,

caramida nearsa,

piatra, valatuci,

sipci sau alte

materiale

asemanatoare

 

 

254

 

 

159

3. Constructii

anexe corpului

principal al unei

cladiri,avand

peretii din beton,

caramida arsa,

piatra sau alte

materiale

asemanatoare

 

 

159

 

 

143

4. Constructii anexe

corpului principal

al unei cladiri, avand

peretii din lemn,

caramida nearsa,

valatuci, sipci sau

alte materiale asemanatoare

 

 

95

 

 

63

5. Pentru locuinţe situate la  subsol, demisol

sau la mansardă

Valoarea reprezintă 75% din

valoarea corespunzătoare fiecărei

grupe de clădiri

6. Pentru spaţiile cu altă destinaţie situată în subsolul

sau demisolul clădirilor

Valoarea reprezintă 50% din

valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

* Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20 .

Valoarea impozabila se reduce in raport cu anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

   b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

    În cazul clădirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construită depăşeşte 150 de metri patrati, valoarea impozabilă a acesteia, determinata în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fracţiune din aceştia.

    În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Tabel coeficienti rang localitate

 

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultire cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:

 

LOCALITATEA

RANGUL LOCALITATII

COEFICIENTUL DE CORECŢIE APLICAT

BĂRĂGANU

IV

1,10

LANURILE

V

1,05

 

Mod de aplicare al impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice.

               Persoanele fizice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea in România, datoreaza impozit pe cladiri.

               In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

Contribuabilii, persoane fizice, datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alta persoana decât titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz.

Cota de impozitare este de 0,1% .

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

               Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

 

Exemplu :                                                                       

Su x K = Scd                                                   

Scd x Vimp = Vi                                             

Vi x Cc x Cr x 0.2 % = Impozit cladire/an                            

Legenda 

 

Su      = suprafata utila

K       = coeficient de transformare = 1,20

Scd    = suprafata construita desfasurata

Vimp = valoare impozabila / metru patrat

Vi      = valoare de impunere

Cc      = coeficient de corectie rang-zona

Cr      = coeficient reducere an constructie

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

 

               1. Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

    a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    b) cu 150 % pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    c) cu 300 % pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 Nu intră sub incidenţa punctului 1 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

               2. In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

               3. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri utilizate ca locuinta pentru care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

               a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;

               b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinta a bunurilor, in conditiile legii;

               c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta conditie nu se urmareste in cazul in care cladirea utilizata ca locuinta se inchiriaza unei persoane juridice.

               4. In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii avand determinate cotele-parti din cladire, impozitul se imparte proportional cotelor-parti respective, iar asupra acestuia se aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

               5. In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii neavand stabilite cotele-parti din cladire, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, iar asupra partii din impozit rezultate in urma impartirii se aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

               6. Majorarea se aplica in mod corespunzator persoanelor care beneficiaza de facilitati fiscale la plata impozitului pe cladiri.

               7. Majorarea impozitului pe cladiri se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.

               8. Pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, ordinea in care proprietatile au fost dobandite se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

               9. In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este determinata de data dobandirii.

               10. In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.

               11. In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste cladiri, prima cladire dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu.

 

Scutiri

 

Impozitul pe cladiri nu se aplica pentru:

    a)  veteranii de razboi;

    b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi .

               Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

    c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.

    d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

    e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in  gradul I sau II de invaliditate.

               In cazul unei cladiri detinute in comun de o persoana fizica prevazuta la  (a), (b), (c), (d) sau (e), scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) sau (e).

               Scutirea de la plata impozitului prevazuta  (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

               Persoanele fizice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

               Impozitul  pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca :

a)cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile legii 114/96 republicata, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare – cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7- 9 din legea mentionata mai sus, scutirea de la plata impozitului pe cladire se acorda pe timp de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

b)     beneficiarii de credite, in conditiile O.G. 19/1994, scutirea acordandu-se pe o perioada de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

c)      cladirile care potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate  monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice.

d) cladirile restituite potrivit <LLNK 12001    10 11 202  16 29>art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) cladirile retrocedate potrivit <LLNK 12000    94180 302   1 66>art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002   501 10 201   0 18>Legea nr. 501/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

f) cladirile restituite potrivit <LLNK 11999    83180 302   6 66>art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12004    66 10 201   0 17>Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit prevazuta la pct. d, e si f se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele in cauza vor prezenta o cerere impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare – cumparare cu plata in rate a locuintei, contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv:

- legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit

- hotarare pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 si ai Legii 189/2000

- brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004

- adeverinta si certificat de incadrare in grad de handicap eliberate de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din cadrul Consiliului Judetean Constanta

- copie dupa cartea sau buletinul de identitate

- copie dupa actul de proprietate

In situatia in care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplica la primul imobil in ordinea dobandirii acestuia.

 

Obligatii

 

               1. In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

2. In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

               3. In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

               4. In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

               5. Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

- in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      cartile de identitate ale proprietarilor 

b)     actul de dobandire a proprietatii cladirii

c)      planuri/schite cadastrale

-        in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      autorizatie de constructie

b)     procesul verbal de receptie finala

c)      nota de regularizare emisa de Primaria Bărăganu

d)     memoriu justifcativ

e)      planuri/schite cadastrale

               6. Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-        in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      autorizatia de construire

b)     procesul verbal de finalizare a lucrarilor

c)      memoriu justificativ

d)     planuri cadastrale

-        in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      autorizatia de demolare

b)     procesul verbal de demolare

               7. (1) In cazul persoanelor fizice pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 50/1991, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

               a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;

               b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

               c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.

               d) intervin schimbari privind numele si prenumele.

               (2) Prin grija compartimentului de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice locale, denumite in continuare cmpartimente de specialitate, se intocmesc procesele-verbale mentionate la alin. (1) care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole sau in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

               Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor alin. (5) .

               Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza cladiri.

               Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

               a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

               b)se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;

               c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.

               Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

               Declaratia speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri utilizate ca locuinta se depune separat pentru fiecare cladire la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale atat la adresa de domiciliu cat si cele in a caror raza sunt situate cladirile respective.

               In cazul contribuabililor care dobandesc cladiri ce se supun impozitului majorat declaratia de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora.

               Pentru veridicitatea datelor inscrise in declaratiile de impunere intreaga raspundere juridica o poarta contribuabilul atat in cazul in care este semnatar al declaratiei respective, cat si in cazul in care semnatar al declaratiei este o persoana mandatata in acest sens de contribuabil.

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:

               a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

               b) rata a II-a, pana la data de 31 septembrie inclusiv;

               In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor  de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

8. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

               a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

               b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

               c)nerespectarea prevederilor legale referitoare la înstrăinarea, înregistrarea / radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

               d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 8 din capitolul Obligaţii  precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.

 

Bonificatie

 

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2014, pentru persoanele fizice se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.

 

 

 

                                                                         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

 PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                                                          Avizat conform articolului 117

               litera „a” din L. 215/2001

                                                                           SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ANEXA NR. 2 LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

                                        

IMPOZIT  PE  CLADIRI ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR  PERSOANE JURIDICE

 

Persoanele juridice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datoreaza impozit pe cladiri.

 

Cote de impozitare

 

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota de impozitare este de 1,5%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se astfel:

    a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2013;

    b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2013.

Cota impozitului pe clădiri prevăzută în alineatul anterior se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii.

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.

În cazul clădirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;

    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;

    c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

Pentru cladirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrari de modernizare dupa data de 31.12.2009, potrivit reglementarilor legale in vigoare, cota de impunere este 5%, asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

 

Scutiri

 

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

b) cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare sunt considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

c) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

d) cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

e) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

g) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii;

h) constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;

i) cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

j) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

k) oricare dintre urmatoarele constructii speciale:

- sonde de titei, gaze, sare;

- platforme de foraj marin;

- orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala nuclearoelectrica, statie de transformare si de conexiuni, cladire si constructie speciala anexa a acesteia, post de transformare, retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de transport, instalatie electrica de forta;

- canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;

- cai de rulare, de incinta sau exterioare;

- galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;

- puturi de mina;

- cosuri de fum;

- turnuri de racire;

- baraje si constructii accesorii;

- diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;

- constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;

- poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;

- retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;

- terasamente;

- cheiuri;

- platforme betonate;

- imprejmuiri;

- instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;

l) oricare institutie sau unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

m) fundatii testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

n) organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

o)  elementele apartinand infrastructurii feroviare publice.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri  detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii

 

 

 

Obligatii

 

1. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-        in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      certificatul de inmatriculare al societatii

b)     actul de dobandire a proprietatii cladirii

c)      planuri cadastrale

-        in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea;

b)     procesul verbal de receptie finala;

c)      nota de regularizare emisa de Primaria Comunei Bărăganu;

2.  În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie  in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-        in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri  vor prezenta in original si copie:

a)      autorizatia de construire

b)     procesul verbal de finalizare a lucrarilor

c)      memoriu justificativ

d)     planuri cadastrale

-        in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)      autorizatia de demolare

b) procesul verbal de demolare.

3.  În cazurile prevăzute la pct. 1 sau 2, impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

4. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

5. Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

6. Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

7. Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

8. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite potrivit <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

9. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

10. Orice persoana juridica care datoreaza plata impozitului pe cladiri are obligatia de a calcula impozitul si de a depune declaratie de impunere insotita de balanta mijloacelor fixe pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

11. Orice persoana juridica, inclusiv institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, nu datoreaza  sau sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri.

12. Orice persoana juridica care detine in concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta cladiri proprietate publica si privata a statului, vor anexa la declaratia de impunere actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective.

13. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor  de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

14. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

               a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

               b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

               c)nerespectarea prevederilor legale referitoare la înstrăinarea, înregistrarea / radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

               d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 6 din capitolul Obligaţii  precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

Bonificatie

 

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2014, pentru persoanele juridice se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.

 

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

 

 

Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                        SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

 

                                                                         ANEXA NR. 3 LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

 

IMPOZITUL PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN

 

1.1     Impozitul  pe  terenurile amplasate in intravilan - terenuri de constructii

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul Agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :

 

   Zona în cadrul

     localităţii

         Bărăganu

          Rangul IV

              Lei / ha

        Lanurile

       Rangul V

           Lei / ha

               A

           889

          711

 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

    a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta în tabel;

    b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din următorii coeficienti de corectie:

 

Denumire localitate

Rang localitati

Coeficientul de corectie

Bărăganu

IV

1,10

Lanurile

V

1,00

 

     Numarul de metri patrati de teren se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

Nr.

Crt.

                                       Zona

 

          Zona A

          (lei / ha)

                        Categoria de folosinta

 

1

 Teren arabil   

        28

2

 Pasune

        21

3

 Faneata

        21

4

 Vie

        46

5

 Livada

        53

6

 Padure sau alt

 teren cu vegetatie

 forestiera

 

        28

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5)*):

Nr.

Crt.

Zona

Categoria de

folosinta

 

                            Lei/ha

ZONA  A  

ZONA  B

ZONA  C  

 ZONA  D

1

Teren cu

construcţii

         31

          28

          26

          22

2

 Teren arabil   

        50

         48

          45

         42

3

 Pasune

        28

         26

          22

           20

4

 Faneata

        28

         26

          22

           20

5

 Vie pe rod, alta decât cea

prevăzută la nr. crt. 5.1

        55

         53

          50

           48

5.1

Vie până la intrarea

pe rod

        X

           X

          X

           X

6

 Livada pe rod, alta decât

cea prevăzută la nr. crt. 6.1

        56

         53

          50

         48

6.1

Livadă până la intrarea

pe rod

        X

           X

          X

           X

7

 Padure sau alt teren cu

vegetatie forestiera cu

excepţia celui prevăzut la

nr. crt. 7.1

 

        16

 

         14

 

          12

 

         8

7.1

Padure in varsta de pana la

20 de ani si padure cu rol

      de protectie                                          

        X

           X

          X

           X

8

Teren cu ape, altul decat cel

 cu amenajari piscicole 

        6

          5

            2

            1

8.1

Teren cu amenajari

piscicole     

        34

           31

           28

            26

9

Drumuri si cai

ferate

           x         

                    

           x              

             x

            x

 

10

Teren Neproductiv

           x

           x

             x

            x

Impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2014, se plateste in 2 rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

* )

            ZONA

                                        RANGUL LOCALITATII

 

                  IV

               V

             C

1,00

0,95

Inregistrarea in registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se fac numai pe baza de documente, potrivit normelor metodologice prevazute la art. 293 din Codul Fiscal, sub sanctiunea nulitatii.

 Inscrierea datelor in registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, precum si a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaratiei facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, se poate face numai daca se prezinta si lucrarea tehnica de cadastru inregistrata la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara ori act incheiat in forma autentica.

 

2. MOD DE APLICARE

 

1.      Orice persoana  care detine in proprietate teren situat in intravilan, datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.

2.      Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

3.                Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in lei pe hectar  de teren liber de cladiri, tinand cont de  rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

4.                In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in  anexa.

5.                 In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a) prin inmultirea suprafetei de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa la pct. 1.2

b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie prevazuti in anexa. 

6. Ca excepţie de la prevederile pct. 4, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor pct. 5 numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

7.  În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform pct. 4.

 

3. SCUTIRI

 

Impozitul pe teren nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.

d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate.

               In cazul unui teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la  (a), (b), (c), (d) sau (e), scutirea se aplica astfel : integral pentru proprietatile detinute in comun de soti si in cota- parte pentru proprietatile detinute in comun cu alte persoane. 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) sau (e).

Scutirea de la plata impozitului prevazuta  (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

 

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

 

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata:

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome “ Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru pentru activitati economice.

o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit <LLNK 12001    10 11 202  16 29>art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa menţina afectatiunea de interes public;

p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit <LLNK 12000    94180 302   1 66>art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit <LLNK 11999    83180 302   6 66>art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care atesta aceasta calitate, respectiv:

-        legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit ;

-        hotarare pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990 si ai Legii nr. 189/2000

-        brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004

-        adeverinta si certificat de incadrare in grad de handicap eliberate de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din cadrul Consiliului Judetean Constanta

-        copie dupa cartea/buletinul de identitate

-        copie dupa actul de proprietate.

 

4. OBLIGATII

 

               1. In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe teren se datoreaza dupa cum urmeaza:

               a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti, impozitul se datoreaza de fiecare, proportional cu partea de teren corespunzatoare cotelor-parti respective;

               b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.

2. Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)      cartile de identitate ale proprietarilor in original si copie

b)     actul de dobandire a proprietatii terenului in original si copie

c)      planuri/schite cadastrale in original si copie

Orice persoana juridica care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)      copie a certificatului de inmatriculare a societatii

b)     actul de dobandire a proprietatii terenului, in copie si original

c)      planuri/schite cadastrale

3. Pentru orice teren caruia i se modifica categoria de folosinta, persoana juridica are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea categoriei de folosinta a acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificarii categoriei de folosinta.

4. Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

               a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

               c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

               Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

Pentru orice teren caruia i se modifica categoria de folosinta, persoana fizica are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificarii categoriei de folosinta.

Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

               a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

               b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

               c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

               Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

Contribuabilii, persoane juridice, ce datoreaza impozit pe teren au obligatia de a calcula impozitul pe teren datorat anual, si de a depune o declaratie de impunere  pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

    c) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

               In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

5. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

 

 

5.      Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

               a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

               b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

               c)nerespectarea prevederilor legale referitoare la înstrăinarea, înregistrarea / radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

               d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 5 din capitolul Obligaţii  precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei – pentru persoanele fizice.

În cazul persoanelor juridice contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei – pentru persoanele fizice.

              

 

6. BONIFICATIE

 

               Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 31 martie 2014,  pentru persoanele fizice şi juridice, se acorda o bonificatie de  10% la  impozitul pe teren.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

 Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4  LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice

1. VALOAREA TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1.1       Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

 

Mijloc de transport

Valoarea taxei

lei/200 cm3 sau fractiune

1. Motociclete, motorete si scutere,autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  1601 - 2000 cm3

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 – 2600 cm3

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 – 3000 cm3

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3

290

3. Autobuze, autocare, microbuze

24

4. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

5. Tractoare inmatriculate

18

 

* In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

 

1.2. Mijloace de transport cu masa totala autorizata peste 12 t

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu doua axe

1.

Masa de cel puţin12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2.

Masa de cal puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

5.

Masa peste 18 tone

517

1169

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2.

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3.

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4.

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1472

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1472

7.

Masa peste 26 tone

947

1472

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3.

Masa de cel puţin 27 tone, mai mică de 29 tone

973

1545

4.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1545

2291

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1545

2291

6.

Masa peste 32 tone

1545

2291

         

 

1.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone                                

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

 

 

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

 

 

 

I. Vehicule cu 2+1 axe
 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4.

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

 

9.

Masa peste 28 tone

747

1310

 

II. Vehicule cu 2+2 axe

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4.

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

 

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

 

7.

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

 

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

 

9.

Masa peste 38 tone

1984

3012

 

III. Vehicule cu 2+3 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

 

3.

Masa peste 40 tone

2197

2986

 

IV. Vehicule cu 3+2 axe
 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

 

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

 

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

 

 

4.

Masa peste 44 tone

2679

3963

 

 

IV. Vehicule cu 3+3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

 

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

 

 

4.

Masa peste 44 tone

1434

2283

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport internaţional

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4.

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

9.

Masa peste 28 tone

747

1310

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4.

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

7.

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

9.

Masa peste 38 tone

1984

3012

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

3.

Masa peste 40 tone

2197

2986

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

4.

Masa peste 44 tone

2679

3963

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

4.

Masa peste 44 tone

1434

2283

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

1. pana la 1 tona inclusiv

9

2. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone

52

4. peste 5 tone

64

* Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

1.5Autovehicule lente

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri;

    7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;

    8. freza rutiera;

    9. incarcator cu o cupa pe pneuri;

    10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobila pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsata;

    14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

               a. lucrari de terasamente;

b. constructia si intretinerea drumurilor;

c. decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. inlaturarea zapezii;

    15. sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

    18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

    20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

    23. si altele asemenea

               In cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este in suma fixa de 46 lei/an.

2. MODUL DE APLICARE

               Contribuabilii, persoane fizice care detin in proprietate mijloace de transport ce trebuie inmatriculate in Romania datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul acestora si de capacitatea cilindrica, prin inmultirea fiecarui 200 cmc sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.1

In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective din anexa, pct.1.1

In cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.2

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.3

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.4

In cazul autovehiculelor lente, taxa asupra mijlocului de transport este in suma fixa de 46 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins in anexa, pct. 1.5.

3. SCUTIRI

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite In prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la punctele (a) si (b);

d)  taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplica persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004 ;

e) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

In cazul unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica care beneficiaza de scutire, aceasta se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica  incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care atesta aceasta calitate, respectiv:

-        legitimatie pentru veteranii de razboi;

-        hotarare pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990 si ai Legii nr. 189/2000

-        brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004

-        copie dupa cartea/buletinul de identitate

-        copie dupa actul de proprietate.

In cazul contribuabililor persoane juridice, taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

b) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

d) mijloacele de transport ale institutiilor publice.

4. OBLIGATII

 

                                                    i.     Orice contribuabil persoana fizica care dobandeste / instraineaza / transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-        in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)      copie a cartii de identitate

b)     fisa de inmatriculare a mijlocului de transport

c)      cartea de identitate a mijlocului de transport

d)     factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport 

Persoanele fizice au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport  sau sunt scutite de la plata acestei taxe.

Taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de contribuabil de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

- in cazul instrainarii/radierii mijlocului de transport se vor anexa copie dupa actul de instrainare (factura sau contract de vanzare cumparare)/certificatul de radiere

2. Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

În lipsa documentului prevăzut la punctual c , contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale sale şi a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia.

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

                                                   ii.     Taxa asupra vehiculelor lente se plateste integral pana la data de 31 ianuarie.

3. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

c) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

               In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor de intarziere, conform reglementarilor legale in vigoare.

4.In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.

5. Orice contribuabil persoana juridica, care dobandeste / instraineaza / transfera un mijloc de transport sau isi schimba sediul / punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are sediul / punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-        in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)      copie dupa certificatul de inmatriculare a societatii

b)     fisa de inmatriculare a mijlocului de transport

c)      cartea de identitate a mijlocului de transport

d)     factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport 

1.  Orice persoana juridica care datoreaza plata taxei asupra mijloacelor de transport are obligatia de a calcula taxa respectiva si de a depune o declaratie pana la data de 31 ianuarie inclusiv .

2.  Obligatia depunerii declaratiei anuale pana la data de 31 ianuarie inclusiv revine si persoanelor juridice care nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

3.  Atat persoanele juridice cat si institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport  sau sunt scutite de la plata acestei taxe.

4.  In vederea radierii mijlocului de transport din evidentele fiscale persoana juridica are obligatia sa depuna in termen de 30 de zile de la data incheierii copie dupa factura fiscala prin care a fost instrainat sau dupa certificatul de radiere emis de catre organele competente.

5.  Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

6.      Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, caresolicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

7.       În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la pct. 6 au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

8.      Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

9.      În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

5.      Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

               a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

               b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

               c)nerespectarea prevederilor legale referitoare la înstrăinarea, înregistrarea / radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

               d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 10 din capitolul Obligaţii  precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei – pentru persoanele fizice.

În cazul persoanelor juridice contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei – pentru persoanele fizice.

6. BONIFICATIE

               Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 31 martie 2014,  pentru persoanele fizice şi juridice, se acorda o bonificatie de  10% la  taxa asupra mijloacelor de transport.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

   PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               ANEXA NR. 5 LA

 H.C.L. nr. 46 / 21.11.2013

TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,  AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

ADMINISTRATE DE COMPARTIMENTUL URBANISM

 

  1. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

3

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

3

c) intre 251 – 500mp, inclusiv

4

d) intre 501 – 750mp, inclusiv

6

e) intre 751 – 1000mp, inclusiv

7

f) peste 1000mp

7 +  0,01 lei/m2

pentru ceea ce depaseste suprafata de 1000 m2

 

B. TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

3. Taxa pentru autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari este de 7 lei/m2 pentru fiecare m2 afectat.

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor pentru organizare de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea.

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

6. Taxa pentru autorizarea de lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de  6 lei/m2   

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiilor si amenajarilor. In cazul desfiintarilor partiale, cuantumul taxei, se calculeaza proportional cu suprafata construita a constructiei supuse demolarii.

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.

10. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei.

11. Taxa pentru eliberarea avizului de amplasament privind reteaua de apa va fi de 20 lei/aviz.

12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă va fi de  10 lei.

MOD DE APLICARE

 

     Pentru cladirile utilizate ca locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele la locuinta taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire se reduc cu 50%.

Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.

Prin expresia anexe la locuinta se intelege: grajdurile, patulele, magaziile, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele, garajele, precum si altele asemenea.

            Autorizatia de foraje si excavari se elibereaza de catre primarii in a caror raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile: studii geotehnice, ridicari topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si oricare alte exploatari, la cererea scrisa a beneficiarului acesteia, potrivit modelului prevazut la acelasi punct.

Autorizatia nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta, iar plata taxei nu il scuteste pe titularul autorizatiei de orice alte obligatii fiscale legale, in masura in care acestea ii sunt aplicabile.

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile prevazute la art. 267 alin. (4) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii operatiunilor.

            In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier nu au fost autorizate o data cu lucrarile pentru investitia de baza, taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 3% si se aplica la cheltuielile cu organizarea de santier.

             Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri, prevazuta la art. 267 alin. (6) din Codul fiscal, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrarii sau a constructiei.

             Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor se stabileste de consiliul local si se calculeaza pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat afectat acestor lucrari.

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă, reprezentând 0.5% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiile <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoare care include instalaţiile aferente şi nu include TVA.

            Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.

In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.5% asupra valorii impozabile.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, in cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a cladirii.

Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a oricaror constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei.

            In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita desfasurata a cladirii supuse desfiintarii, iar pentru celelalte constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor, taxa se calculeaza proportional cu valoarea reala a constructiilor sau amenajarilor supuse desfiintarii.

            Prin grija structurilor de specialitate, in termen de cel mult 15 zile de la data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal de receptie, in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective, cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor.

Prin termenul desfiintare se intelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiei si a instalatiilor aferente, precum si a oricaror altor amenajari.

Prin termenul dezafectare se intelege schimbarea destinatiei unui imobil.

            Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire se stabileste o taxa reprezentand 30% din taxa initiala.

             Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire se recomanda ca structura specializata sa instiinteze beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii valabilitatii in cazul in care lucrarile de construire nu se finalizeaza pana la termen.

In cazul in care lucrarile de construire nu au fost executate integral pana la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire si nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia, la data regularizarii taxei se stabileste separat si taxa prevazuta la art. 267 alin. (10) din Codul fiscal.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta in situatia in care este necesara emiterea autorizatiei de construire.

Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrarile de racorduri sau bransamente decat dupa obtinerea autorizatiei, sub sanctiunile prevazute de lege.

            Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii.

            Cererea pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre racorduri sau bransamente, prevazute la art. 267 alin. (11) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii lucrarilor.

            Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se datoreaza pentru fiecare certificat eliberat de catre primari in conditiile <LLNK 12002    33130 301   0 33>Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 p rivind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari prin <LLNK 12002   223 10 201   0 18>Legea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localitatii.

Taxa datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, se stabileste pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde inregistrarilor din cererea pentru eliberarea autorizatiei respective, si se plateste anticipat eliberarii acesteia.

            In situatia in care se apreciaza ca valoarea reala declarata a lucrarilor este subevaluata in raport cu alte lucrari similare, compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza de competenta unde se realizeaza lucrarile de construire, la sesizarea structurii de specialitate, are obligatia sa efectueze cel putin inspectia fiscala partiala, in conditiile Codului de procedura fiscala, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reala a lucrarilor declarate pentru regularizarea taxei si inregistrarile efectuate in evidenta contabila.

Termenul de plata a diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire.

In cazul in care in urma regularizarii taxei de autorizare beneficiarului autorizatiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta inregistreaza obligatii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

            Notiunea situatia finala, prevazuta la art. 267 alin. (14) lit. c) din Codul fiscal, corespunde procesului-verbal de receptie.

            Procesul-verbal de este un formular de natură fiscală.

             In cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizatiei de construire pentru cladiri, daca valoarea reala declarata a lucrarilor de constructie este mai mica decat valoarea impozabila stabilita in conditiile art. 251 din Codul fiscal, pentru determinarea taxei se are in vedere aceasta din urma valoare.

 

 

Scutiri

    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:

    a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;

    b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

    c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;

    d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;

    e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declaratie pentru regularizarea taxei autorizatiei de construire la terminarea lucrarilor

 

 

 

 

 

                                                DOMNULE PRIMAR,

 

 

            Subsemnatul(a) ___________________________________cu domiciliul in Bărăganu, str.  ________________ rog aprobarea eliberarii procesului verbal de receptie (partiala) pentru lucrarile executate in comuna Bărăganu, str. (satul) ____________________________, nr._______, conform autorizatiei de constructie nr. _______din data de ___________________ pentru urmatoarele lucrari executate (pana in acest stadiu) :

____________________________________________________________________________________________________________________________________
lucrari ramase de executat: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________lucrarile au fost terminate la data de _____________________________________________


Declar pe proprie raspundere in cunostinta prevederilor legale in vigoare ca valoarea lucrarilor rezultate (in acest stadiu) a fost de ______________________ lei, din care pentru spatiul comercial (sediul de firma) valoarea a fost de _____________________________lei.


             Mi s-a pus in vedere raspunderea ce o antreneaza constatarea ulterioara cu privire la necesitatea declararii valorii reale a constructiei executate.

 

 

                                                                                                Semnatura :

            Data: ________________________________
 

           

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI BĂRĂGANU

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

   PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                                                    Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

              

                                                                                               

 

                                      ANEXA NR. 6 LA

H.C.L. nr. 46 / 21.11.2013

TAXE PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE AMPLASATE PE RAZA COM. BĂRĂGANU ŞI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCĂTOR

 

1. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE pentru unitati comerciale, de productie, prestari servicii si alte activitati ce se desfasoara pe raza comunei Baraganu este de  160 lei . TAXA PENTRU VIZA ANUALA A ACESTUIA  reprezintă 50% din cuantumul taxei de eliberare a certificatului de oportunitate.

 

2. TAXA AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE se stabileste in suma de 37 lei. TAXA PENTRUVIZA ANUALA A ACESTUIA  reprezintă 50% din cuantumul taxei de eliberare a avizului programului de funcţionare.

 

3. TAXA PENTRU MODIFICARILE SI COMPLETARILE OPERATE PE CERTIFICATUL DE OPORTUNITATEse stabileste in suma de 15 lei/operatiune

 

4. TAXA PENTRU MODIFICARILE SI COMPLETARILE OPERATE PE AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE se stabileste in suma de 15 lei/operatiune

 

5. TAXA AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE PRECUM SI VIZA ANUALA A ACESTUIA pentru unitati tip discoteca, disco-bar (cu/fara program artistic), bar care nu functioneaza zilnic peste ora 01.00, se stabileste in sumade    0, 6 lei/mp/zi

 

6. Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin <LLNK 11997   656 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de 200 lei.

 

7. TAXA DE AUTORIZARE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI TEMPORARE IN LOCURI PUBLICE, se stabileste in suma de 100 lei

 

Taxele de la punctele 1-7 constituie venituri cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea asigurarii iluminatului public in Comuna Bărăganu.

Taxele de la punctele 1-7 se platesc la casieria Primariei Comunei Bărăganu sau prin ordin de plata in contul bugetului local, o data cu depunerea documentatiei, agentul economic neputandu-se considera autorizat decat in momentul eliberarii certificatului de oportunitate si avizului de program pentru care s-au achitat taxele respective; o copie a documentului de plata se va anexa la documentatie.

               Certificatele de oportunitate si avizele de program de functionare prevazute la punctele 1-6 inclusiv sunt valabile pana la sfarsitul anului calendaristic, prelungirea valabilitatii facandu-se prin viza anuala a acestora.

               Vizarea anuala este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

               Taxa de eliberare a programului de functionare, precum si taxa de viza anuala a acestuia se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici.

               Vor fi scutiti de la plata taxelor prevazute in prezenta anexa, in proportie de 100% urmatoarele categorii:

a)    veteranii de razboi conform Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul lege nr.118/1990, republicat cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainate ori constituite in prizonieri;

c)    persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gradul I sau II conform Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)    alte categorii prevazute de Hotararii Guvernului nr. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

8. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR: - 70 lei

 

Documentatia se depune la Compartimentul Agricol.

Acte necesare :

Cerere tip;

Certificatul de producator anterior in original sau actul de proprietate prin care dovedeste ca detine in proprietate o suprafata de teren arabil;

Carnet de sanatate pentru animale, pasari si colonii de albine;

Adeverinta din care sa reiasa ca primeste o cota parte din produse, de la Asociatia agricola unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de Certificat de producator.

Actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmeaza a fi trecute pe certificatul de producator, in copii xerox.

 

9.      TAXE PENTRU VIZA TRIMESTRIALA A CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR: 20 lei

 

10.   TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

 

 

Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei Bărăganu.

  Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei;

    b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Consiliul Local Bărăganu impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data amplasarii.

<LLNK8200Pentru utilizarea unui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public, care nu are la baza un contract de publicitate, consiliile locale stabilesc, prin hotarare, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, pe metru patrat de afisaj, platita de utilizator la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.

Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.

In sensul prevederilor art. 271 alin. (4) din Codul fiscal, se fac urmatoarele precizari:

a) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, inainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiasi an fiscal;

b) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste trimestrial, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Taxa se calculeaza pentru un an fiscal sau pentru numarul de luni si zile ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste de catre utilizatorul panoului, afisajului sau structurii de afisaj, potrivit prevederilor alin. (1).

 

    <LLNK810001004982000    Scutiri

 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

 

<LL11.  ALTE TAXE SPECIALE:

 

A)    Taxe pentru eliberarea certificatelor de adeverire a proprietăţii pentru:

- bovine – 15 lei;

- porcine – 7 lei;

- cabaline – 14 lei;

- ovine / caprine – 5 lei;

B)     Taxe pentru eliberarea de adeverinţe, copii după autorizaţii, acte existente în arhivă, adeverinţe de vechime în muncă – 5 lei/document;

C)    Taxă căutare acte în arhivă – 8 lei;

D)    Taxă înregistrarea contracte de arendă, de vânzare cumpărare etc. – 10 lei;

E)     Taxă eliberare certificat de atestare fiscală – 10 lei;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

   PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                                                          Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

TAXE  PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILA

 

1.      Taxa pentru oficierea casatoriei in zilele

 nelucratoare: sambata, duminica si sarbatorile legale

100 lei

2.      Taxa pentru divorţ pe cale administrativă

500 lei

3.      Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege

75 lei

4.      Taxă pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

2 lei

4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverintelor si a altor inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o taxa extrajudiciara de timbru

3 lei

5. Taxa pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a deciziei de schimbare a numelui sau a sexului

13 lei

6. Taxa pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2 lei

5. Taxa pentru reconstituirea sau intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila

2 lei

7. Taxa pentru transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite in strainatate.

2 lei

8. Taxa pentru inregistrarea la cerere in registrele de stare civila a sentintelor judecatoresti.

2 lei

8. Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 lei

 

Incasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifica starii civile se face anticipat la casieria Primăriei Comunei Bărăganu.

Taxa pentru eliberarea certificatelor se achita la momentul eliberarii cerificatelor la casierie.

Taxa pentru oficierea casatoriei in zile nelucratoare si sarbatori legale se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civila, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului de sesizare a deschiderii procedurii succesorale se achita la momentul eliberarii formularului  ‘anexa 24’.

Taxa pentru schimbarea de nume se achita dupa aprobarea de către Consiliul Judeţean si in momentul inmanarii respectivei decizii solicitatului, la casieria Primăriei Bărăganu.

Taxa pentru transcrierea actelor intocmite in strainatate se achita dupa aprobarea de la Consiliul Judeţean la eliberarea certificatului.

Taxa de timbru se incaseaza la momentul eliberarii certificatelor.

Taxa pentru cautare in arhiva (cautare acte si eliberare copii) se aplica in cazul in care se solicita eliberarea duplicatelor de certificate de stare civila sau adeverintelor din care sa se ateste un fapt sau o situatie (anexa 8, cf. Legii nr.119/1996)

Taxele pentru activitatea de stare civila sunt venituri cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor pentru acesta.

                Constituie contraventii la regimul actelor de stare civila urmatoarele fapte:

a) nedeclarea nasterii sau decesului in conditiile si in termenele prevazute de lege

b) omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact

c) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila

d) neprezentarea certificatelor de stare civila sau extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcrierea in registrele de stare civila in termenul prevazut in art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.

Contraventiile  prevazute la punctul a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amenda de 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 479/2002 si O.G. nr. 2/2001.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

 

               

 

Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ANEXA NR. 8 LA

 H.C.L. nr. 46 / 21.11.2013

 

1.     TAXA  PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a străzilor din comună şi se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, fiind stabilită la înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

    A.  Taxa „de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia  înmatriculării” este stabilită în funcţie de tonaj, astfel:

-        23 leipentru vehicule cu masa autorizată până la  750 kg.;

-        46 leipentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500                                            kg.;

-        91  lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

-        10 lei pentru vehicule cu tracţiune animală.

B.     Taxa „eliberare  certificat de înregistrare  a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării” este de 20 lei, iar pentru vehiculele cu tracţiune animală taxa este de 10 lei

Contravaloarea taxelor poate fi  achitată de către solicitant în numerar la casieria Primăriei Comunei Bărăganu.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea tramei stradale din comună.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Compartimentului Contabilitate.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta la referentul cu atribuţii de operator rol o cerere tip, conform model alin. „D” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului  de înregistrare  solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform model alin. „E” din prezentul capitol de către reprezentantul Primăriei.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este  zilnic între orele 09.00 -12.00.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în H.C.L. 10 / 2004.

C.  Conform art. 226 lit. „b” din Hotărârea Guvernului României nr. 85 din 23 ianuarie 2003  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare  a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002  - „circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poarta numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 60 lei –  80 lei.”.

   Contravenţiile prevăzute la lit. „C” din prezentul capitol se sancţionează de către primar şi persoanele împuternicite de acesta prin dispoziţie, viceprimar şi organele de poliţie de pe raza comunei Bărăganu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

 

D. Model certificat de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării

 

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _________________, sat _____________, posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de _________, la data de ___________, reprezentant al S.C._______________, cu sediul în______________ , str.______________________ , nr.____ CF__________ solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

 

1)     copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)     copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerţului (persoană juridică);

3)     copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

4)     copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

5)     copie a dovezii de plata a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;

 

Documentele vor fi prezentate  într-un dosar pentru încopciere.

 

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. Crt.

Tipul de vehicul  (marca - categoria)

Serie motor / serie şasiu

Serie şi număr act proprietate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

                                                                                                  Semnătura (ştampilă)

E. Model certificat de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării:

 

 

 

PRIMĂRIA BĂRĂGANU

 

NUMARUL DE ÎNREGISTRARE……………DATA INREGISTRARII……………….

SERIE ………………………………………………………………………………….

ŞASIU  …………………………………........................................................................

SERIE MOTOR.............................................................................................................

DETINATORUL/ADRESA………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

CATEGORIA……………………………………………………………….................

MARCA………………………………………………………………………...............

TIPUL/VARIANTA………………………………………………………….........................................................................................................................................................

NUMARUL DE OMOLOGARE…………………………………………..................

MASA………………………………………………………………………..................

NUMARUL DE LOCURI………………………………………………….................

DIMENSIUNILE DE GABARIT…………………………………………..................

CULOARE……………………………………………………………………..............

ANUL FABRICATIEI………………………………………………………...............

VIT. MAXIMA CONSTRUCTIVA……………………………………….................

OBSERVATII……………………………………………………………….................

DATA EXPIRARII……………………………………………………………...........                                                                                                               

                                                                               

 

 PRIMAR :

 

                                                                                 NEAGUE TITU

                                                            L.S.

                                                Seria A Nr.........................................

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                                                    Avizat conform articolului 117

 litera „a” din L. 215/2001

                                                                         SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

                                                                                                                                                                                                                 

ANEXA NR. 9  LA

 H.C.L. nr. 46 / 21.11.2013

 

TAXE PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE DE CATRE COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI COM. BĂRĂGANU

1.      TAXA CAUTARE ACTE IN ARHIVA

Taxa este de 8 lei/doc

2.      TAXA MULTIPLICARE (xerox)

Taxa este de 0,20 lei/pag

3.      TAXA PENTRU ÎNCHIRIERE TEREN

Taxa este contravaloarea în lei a 800 kg. de grâu, taxă plătită la încheierea contractului de închiriere.

4.      TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE, A UNUI CERTIFICAT ŞI A ORICĂRUI ALT ÎNSCRIS PRIN CARE SE ATESTĂ UN FAPT SAU O SITUAŢIE ESTE DE 2 LEI.

5.      TAXĂ PENTRU MĂSURAREA UNUI TEREN ÎN EXTRAVILAN SAU ÎN INTREAVILAN ESTE DE 10 LEI/HA.

6.      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ESTE DE 10 LEI.

7.      TAXĂ ÎNREGISTRARE CONTRACTE ARENDĂ, VÂNZARE – CUMPĂRARE  ESTE DE 10 LEI / CONTRACT.

8.      TAXĂ ÎNCHIRIERE CĂMIN CULTURAL PENTRU EVENIMENTE FESTIVE (NUNŢI, BOTEZURI ETC.) ESTE DE 300 LEI / 24 ORE.LA ACEASTĂ TAXĂ SE ADAUGĂ GARANŢIA ÎN CUANTUM DE 500 LEI, SUMĂ CARE SE RESTITUIE INTEGRAL IMEDIAT DUPĂ PREDAREA CĂMINULUI ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE PRODUC STRICĂCIUNI.

9.      TAXĂ LEGALIZARE ACTE CONFORM ART. 12 DIN LEGEA NR. 36/1995 A NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE ESTE DE 20 LEI.

Taxele de la punctele 1-4, 6, 10, 11, 14 constituie venituri cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor pentru acestea.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

               PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                                        Avizat conform articolului 117

litera „a” din L. 215/2001

                                                                                             SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

 

 

 

 

 

 

 

                              ANEXA NR. 10  LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1.1 Cote si valori de impozitare

 

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei in care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza:

lei/mp/zi.

Anul

2014

Videoteci

2 LEI

Discoteci

3 LEI

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe spectacole

            Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

            Cu excepţiile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

    a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

    b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

            Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

            Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.

            Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 1,10 corespunzator rangului comunei Bărăganu şicoeficientul de corectie 1,00 corespunzator rangului satului Lanurile.

1.3 Scutiri

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

1.4 Obligatii

            1. Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp la impozitului.

  1. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

 

1.5   Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

            a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

            b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

            c)nerespectarea prevederilor legale referitoare la înstrăinarea, înregistrarea / radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

            d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 5 din capitolul Obligaţii  precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei – pentru persoanele fizice.

În cazul persoanelor juridice contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei – pentru persoanele fizice.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei pentru persoanele fizice și cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei – pentru persoanele juridice . Responsabilitatea incasarii, controlului, urmaririi si aplicarii sanctiunilor revine Compartimentului Contabilitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

 PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

                                                Avizat conform articolului 117

      litera „a” din L. 215/2001

                                                                                    SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ

              

ANEXA NR. 11  LA

 H.C.L. nr. 46/ 21.11.2013

REGULAMENT

PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE

 

 

            Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale.

            Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

            Art.3 Avand in vedere obligatia autoritatilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

            Art.6 Taxele speciale constituie venituri cu destinatie speciala si sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de:

-        mentinerea in stare de functionare a drumurilor din comuna Bărăganu si se utilizeaza pentru reabilitarea, intetinerea si mentinerea tramei stradale din comună ;

- intretinerea retelei de iluminat public in comuna Bărăganu si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor generate de aceasta activitate ;

 - investitiile in echipament hardware si software;

 - mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor pentru acesta,

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice, prin afişarea unui anunt referitor la aceasta actiune la sediul propriu - intr-un spatiu accesibil publicului. Anuntul cuprinde proiectul de act normativ, o nota de fundamentare si o expunere de motive; deasemenea termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ propus.

Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere pentru primirea informatiilor in acest sens. In cazul in care exista persoane care vor sa depuna observatii, propuneri sau sugestii, dupa caz, cu privire la continutul proiectului de hotarare, acestea o pot face in termen de 10 zile de la aducerea la cunostinta publica la sediul Primăriei Bărăganu.

Art.10 Proiectul de hotarare va fi supus spre analiza si avizare dupa definitivare, luandu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:

 

                           

 PARASCHIVESCU VREJOIU LUCIAN CORNELIU

 

               

Avizat conform articolului 117

    litera „a” din L. 215/2001

                                                                                   SECRETAR:

 

ANA MIHAELA MĂNĂILĂ